LeNetEco 2

Създаване на мрежа за обучение за консолидиране на усилията за съвместен контрол и мониторинг на околната среда в Черноморския басейн 2


Номер на проект BSB-1088

Програмна рамка

Специфична цел на програмата

Специфична цел на програмата

Насърчаване на координацията при опазване на околната среда и съвместното намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн

 

Приоритет на програмата

Приоритет 2.1 Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда

Общата цел на проекта LeNetEco е консолидиране на съвместните усилия и участие на обществата от страните от Черноморски басейн  чрез контрол на околната среда и мониторинг на  делтите на реките.

The overall LeNetEco project objective is joint effort consolidation and society involvement in the BSB countries by environmental control and monitoring of its rivers deltas improvement.

Image

Специфична цел на програмата

Image

1

Осигуряване на достъп до образователни ресурси, знания и информация в областта на опазването на околната среда чрез създаване на екологично обучение и посредством информиране чрез електронен ресурс.

Image

2

Подобряване на културния и образователния потенциал на гражданите на страните от Чрноморския басейн в сферата на опазване на околната среда чрез разработване на програми за обучение по екология.

Image

3

Засилване на сътрудничеството и натрупване на знания и информация за осигуряване на стабилно функциониране на платформата LeNetEco, като по този начин се дава възможност на други страни и организации да я използват и оценяват.

LeNetEco 2
Партньорство

Водещ партньор:

Университет „Данубиус“в Галац

800654, Румъния, Галац, булевард Галац 3

Имейл: luciantilea@univ-danubius.ro

 

Партньор 2:

Агенция за устойчиво развитие и Европейска интеграция

„Долен Дунав еврорегион"

68600, Украйна, Измаил, ул. Кишиновска 58

Имейл: asdei.euroregion@gmail.com

 

Партньор 3:

Одески национален политехнически университет

65044, Украйна, Одеса, пр. Шевченко 1а

Имейл: nataliyamitrofanova3@gmail.com

Партньор 4:

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

8010, България, Бургас, ул. „Проф. Якимов” №1

E-mail: imakovska@btu.bg

 

Партньор 5:

Асоциация за трансгранично сътрудничество

„Еврорегион Долен Дунав”

800119, Румъния, Галац, ул. Еройлор 64

Имейл: actedj@gmail.com

 

Партньор 6:

Екологичен консултативен център Кахул

3900, Р. Молдова, Кахул, 7 Б.П. ул. Хасдеу

Имейл: cce_cahul@yahoo.com

Очаквани резултати

1. Основният и най-важен резултат от проекта е създаване на платформата LeNetEco, която се състои от 3 независими, но обединени от общата цел  модули.

Първо, платформата LeNetEco значително ще намали проблема с недостатъчните познания в областта на мониторинга и опазването на околната среда на гражданите на страните от Черноморския басейн, особено за младите хора.

Второ, това ще бъде място, където да се публикува екологична информация за делтите на Черно море.

На трето място, това ще позволи обединяване на усилията на различни социални групи граждани и организации на страните от Черноморския басейн, за да контролират състоянието на околната среда.

Четвърто, създаването му ще насърчи териториалното сътрудничество на активни младежки групи, местни власти, екологични лаборатории, изследователи, неправителствени организации.

Пето, платформата LeNetEco и всички нейни части  ще бъдат използвани и доработвани след края на проекта, т.е. като устойчив резултат от проекта.

2. На следващо място, но с не по-малко значение за постигането на общата цел на проекта е създаването на обучителна програма за опазване на околната среда и мониторинг на екологичната ситуация. Тази програма се състои от 5 обучителни курса, насочени към избрани целеви групи.

3. Друг резултат от проекта е обучението на участниците, разделени в 5 пилотни групи, провеждащи се в страните партньори по проекта с общ брой 960 души, 600 от които ученици и студенти.

4. Най-важният резултат е наличието на онлайн версия на учебната програма и учебните материали, качени на платформата LeNetEco. Материалите могат да се използват дори след края на проекта.

5. Последният резултат от проекта, произтичащ от всички предишни резултати, е съвместната активна дейност на гражданите на страните от Черноморския басейн и обмена на информация за състоянието на околната среда. Проектът дава възможност на гражданите на страните от Черноморския басейн да участват

Срок на изпълнение на проекта:

01.08.2020 – 31.07.2022

Бюджет на проекта

Обща стойност на проекта: 773 030,00 евро

Безвъзмездна помощ: 711 187,60 евро (92%)

Съфинансиране: 61 842,40 евро (8%)

Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020
Университет „Данубиус“ в Галац, Румъния

2020

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.