Image

Партньори по проекта

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

“Проф. д-р Асен Златаров” е държавен университет, основан на 6 октомври 1963 г. Обучението се извършва в три факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки и Факултет по социални науки. Включва три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм. Обучението се провежда в 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

За последните шест десетилетия университетът се утвърди като една от водещите академични институции в България.

“Проф. д-р Университет „Асен Златаров” предлага на своите студенти обучение в 18 професионални направления, 48 специалности за придобиване ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” или доктор.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” разполага с модерна материална база, отговаряща на държавните изисквания за високо качество на образованието. Състои се от шест учебни корпуса с 150 лекционни зали и 70 лаборатории, спортни съоръжения, три студентски общежития и медицински център.

В университета преподават над 405 висококвалифицирани преподаватели, 320 от които хабилитирани. Организацията и управлението на учебния процес в университета отговарят на европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Университетът е оценен сред първите в България по качество на изследванията по системата Хирш за научен принос.

Image
Image
Image

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е водещата научна организация в Югоизточна България и сред първите в страната по финансирани изследвания. Всяка година инвестираните суми в научноизследователския сектор са около 1,27 милиона евро, 90% от които са по договори с международни организации. Тези числа класират „Проф. д-р Асен Златаров” на първите места в България по финансирани изследвания.

В университета са създадени няколко изследователски лаборатории, включително Лаборатория по математическа химия (водеща световна лаборатория), Централна научноизследователска лаборатория, Комплексна лаборатория за анализ на нефтопродукти и твърди горива, Научна лаборатория на име „Булуритест“, Лаборатория за изпитване на силикатни материали , Лаборатория за каучукови изделия и др.

Университетът е установил активни научни връзки с институти и университети в повече от 80 страни, включително Англия, Франция, Германия, Русия, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Обединени арабски емирства и др. Те дават възможност за научни изследвания. специализации и учебна практика на академичния състав и студентите, за обмен на преподаватели, учебна и научна литература.

Опит на „Проф. д-р Асен Златаров” при реализацията на проекти:

Image

„Изграждане и развитие на Център за компетенции по мехатроника и чисти технологии MIRACle (мехатроника, иновации, роботика, автоматизация, чисти технологии)“

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Партньори: Водещ бенефициент е Институтът по механика към  БАН, П2 Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, П3 Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, БАН, П4 СУ „Св. Климент Охридски”, Фондация П5 ГИС-Трансферен център, П6 Университет ВУЗФ, П7 Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките, П8 Технически университет София

Бюджет: 11 540 242.00 Евро

Период на изпълнение: 30.09.2019 - 30.12.2023

Новосъздадената инфраструктура се разпределя между партньорите в консорциума. Състои се от 4 бази с изградени и оборудвани в тях 15 лаборатории. Изследователските дейности в лабораториите са групирани в 6 работни пакета: РП 1 Иновативни решения в роботиката и автоматизацията, РП 2 Биомехатронни системи, РП3 Интелигентни среди, процеси и технологии в мехатрониката, РП4 Нови методи и средства за контрол и тестване на мехатронни елементи, РП5 Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси, РП6 3D моделиране, разработване и въвеждане на пилотни модели на елементи, детайли и системи за мехатроника.

Image

Проект "Трансграничните региони си сътрудничат за син растеж- СИН РАСТЕЖ"

Проектът е финансиран по Програма Interreg – IPA за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г

Партньори: Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас и Тракийски университет – Одрин

Бюджет: 2 855 246 Евро

Проектът предвижда създаване на Изследователски центрове в Бургас и Одрин, в рамките на които ще бъдат оборудвани и функционират: Лаборатория за анализ на замърсяването на водите с пластмаса, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, Лаборатория по аквакултури и биотехнологии.

Центровете ще играят ролята на научна инфраструктура за сътрудничество на учени, изследователи, местни и регионални институции при разработването на общи подходи, методологии, модели и инициативи за устойчиво използване и управление на природните ресурси. Изследователската дейност на центровете е съчетана с образователната им функция по отношение на включване на студентите в изследователски задачи и проекти, провеждане на информационни кампании и работа с местните общности за формиране на екологично отговорно поведение.

Image

Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – вода, отпадъци, енергия за кръгова икономика”

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Партньори: Водещ бенефициент СУ „Св. Климент Охридски”, П2 Фондация CleanTech, П3 Институт по физикохимия, П4 Институт по микробиология, П5 Университет по архитектура, строителство и геодезия, П6 Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, П7 Институт по органична химия с център по фитохимия-София, П8 Лесотехнически университет, София

Срок на изпълнение: 30.03.2018- 30.11.2023

Бюджет: 12 101 218.30 Евро

Проектът е насочен към изграждане на ефективно функционираща инфраструктура на модулни принципи в областта на 1. Контрол, пречистване, управление на водите; 2. Третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на твърди отпадъци; 3. Осъществяване на енергийно и ресурсно ефективна икономика чрез получаване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия, материали и ресурси; 4. Стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика 5. Развитие и реализиране на предприемачеството на младите специалисти в посочените направления.

Центърът за компетентност ще провежда авангардни изследвания в създаването на продукти, услуги и чисти технологии с висока ресурсна и енергийна ефективност и значителна икономическа, социална и екологична добавена стойност.

Image

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.