За проекта

3.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg

T1 - Създаване на интернет платформа “LeNetEco”

T1.1

Образователна уеб страница на LeNetEco за повишаване на осведомеността и колективните познания за екологичните дейности

T1.2

Електронна карта за мониторинг на околната среда, която ще включва информация за замърсяването на реките в района на Черноморския басейн

T1.3

Ръководство  „Как да използвам платформата LeNetEco“

Т2 - Разработване на програмата за обучение

T2.1

Добрите практики ръководят прилагането на програми за обучение в областта на околната среда

T2.2

Курсове за обучение за целеви групи

T2.3

Реализирани курсове за обучение

T3 - Съвместно изследване на околната среда

T3.1

Съвместна международна група за обмен на знания и развитие на мониторинг на околната среда в страните от Черноморския байсен

Комуникация

ОБЩА ЦЕЛ

Общата цел на плана за комуникация и плана за видимост на проекта LeNetEco е да допринесе за ефективно изпълнение на инициативата на програма Черноморски басейн, като гарантира, че информацията относно програмата, нейните цели, резултати и постижения е представена правилно и своевременно споделяна с подходящата аудитория и чрез най-ефективни средства. Важно е също така да се гарантира устойчивост на проект LeNetEco2.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

• Повишаване на осведомеността относно инициативата на проекта LenetEco2, за да се използва подкрепата от партньори, ключови заинтересовани страни в страната и глобални участници, активни в сектора на околната среда
• Повишаване на осведомеността за целите на проект LeNetEco2 и програмата Черноморски басейн 2014-2020 сред бенефициентите с цел привличане на голям брой заинтересовани страни;
• Широко популяризиране на ролята на екологичния мониторинг в Черноморския басейн сред местните целеви групи, НПО-та и информиране на заинтересованите страни (национални и международни) за напредъка и значимостта на постиженията на проект LeNetEco2 и програма Черноморски басейн, както и насърчаване прилагането на учебните програми, които са разработени в рамките на проект LenetEco във висши и средни училища;
• Отговорен партньор - Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция Еврорегион Долен Дунав

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.