Image

Партньори по проекта

Екологичен консултативен център Кахул

Екологичен консултативен център Кахул

е обществена, нестопанска и неправителствена организация. Предприятието е регистрирано в Кахул, Република Молдова през март 1999 г.

Нашата мисия е да подобрим социалното, икономическото и екологичното благосъстояние на общностите от Южния регион на Република Молдова чрез изпълнение на екологични проекти и повишаване на обществената осведоменост по въпросите на околната среда.

Това се прави чрез участие в регионални, национални и международни проекти и активности и чрез провеждане на кампании за повишаване на осведомеността. Освен това ние насърчаваме местни, национални и международни партньорства, за да привлечем инвестиции за устойчива околна среда.

Екологичен консултативен център Кахул разполага с персонал с опит в разработването и реализирането на регионални, национални, трансгранични и международни проекти в различни области като: управление, околна среда, образование, селско стопанство, туризъм, наука и икономика.

По-долу са посочени някои от проектите, реализирани от Екологичния консултативен център Кахул.

Image

1. „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци” МАРЛЕНА - Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020

Общ бюджет: 838 278 евро

Период на изпълнение: 17.08.2018 - 16.02.2021

Проектът имаше за цел съвместно повишаване на обществената осведоменост и образование относно проблемите с речните и морските отпадъци чрез съвместни действия за намаляване на отпадъците в реките и морските води.

Особено внимание беше отделено на развитието на екологично и отговорно гражданство и екологично поведение сред младежите.

2. „Туристически пътеки на Черноморския регион” BSB TOUR - Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г.

Общ бюджет: 577 760 евро

Период на изпълнение: 01.11.2013 г. – 30.10.2015 г.

Общата цел на проекта беше установяването на силно сътрудничество между партньорските организации от различни страни от социално, икономическо и регионален аспект за постигане на икономическо, социално и туристическо развитие на базата на общи ресурси.

Image

3. „Нов живот на река Прут – възможности за местните хора и природата” - WWF Дунавско-Карпатска програма Румъния;

Общ бюджет на акцията: 46 100 евро

Период на изпълнение: 01.10.2012-31.12.2014г.

Общата цел на проекта - принос за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на общността в района. Дейностите по проекта бяха насочени към подпомагане на възстановяването на естествените горски местообитания, подобряване на достъпа на общностите до чиста вода, изграждане на капацитета на научния резерват Долен Прут чрез предоставяне на оборудване и подпомагане на образователни дейности в околните села.

Image

4. „Чисти реки – чисто море! Действия на НПО за опазване на околната среда в Черноморската зона”- Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г.

Общ бюджет: 498 099 евро

Период на изпълнение: 01.11.2012 г. – 30.10.2014 г.

Общата цел на проекта беше да допринесе за ефективността на мерките, предприети от различни заинтересовани страни за справяне с проблема със замърсяването на водите, като общо предизвикателство в опазването на околната среда в Черноморския регион.

Image

5. „Подобряване на интегрираното управление на крайбрежните зони в Черноморския регион, ICZM” - Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г.

Общ бюджет: 627 102 евро

Период на изпълнение: 01.01.2013-31.12.2014г.

Този проект имаше за цел да разработи и популяризира общи инструменти и методологии за интегрирано управление на крайбрежните зони (ICZM) в 5 държави, за да създаде възможна методологическа рамка, която да бъде асимилирана в административна

6. „Намаляване на източниците на замърсяване на водите в басейна на река Прут чрез насърчаване и прилагане на най-добрите селскостопански практики“ - Програма на ООН за развитие / Глобалният екологичен фонд

Общ бюджет: 55 200 евро

Период на изпълнение: 01.11.2009 г. – 31.08.2010 г.

Целта на проекта - да допринесе за намаляване на замърсяването на водите, особено за намаляване на дифузното органично замърсяване в басейна на река Прут чрез популяризиране на най-добрите земеделски практики, прилагане на конкретни демонстративни мерки и овластяване на общностите да предприемат конкретни мерки.

7. „Повишаване на обществената осведоменост относно управлението на твърди битови отпадъци в Северозападния Черноморски регион” - Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г.

Общ бюджет: 550 200 евро

Период на изпълнение: 01.11.2009 г. – 31.08.2010 г.

Общата цел на проекта беше изграждането на по-силни регионални партньорства и сътрудничество. По този начин проектът имаше за цел да допринесе за по-широката си ключова цел: „по-силно и по-устойчиво икономическо и социално развитие на регионите на Черноморския басейн“.

8. „Повишен капацитет на заинтересованите страни – ключов фактор в управлението на околната среда в района на Долен Прут“ – Програма на ООН за развитие

Общ бюджет: 49 250 USD

Период на изпълнение: 02.02.2015 г. – 31.05.2016 г.

Основна цел на проекта - Допринасяне за ефективността на мерките за разширяване и развитие на защитени от държавата природни територии, опазване и опазване на биоразнообразието.

Image

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.