Image

Партньори по проекта

Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав”

Агенцията за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион „Долен Дунав” е обществена организация съгласно Закона на Украйна „За сдруженията на гражданите”, неправителствена, неполитическа и нестопанска организация. Агенцията  е регионална обществена организация, регистрирана в Измаил, Одеска област на 26 юни 2008 г. (уеб-сайт: www.asdei.od.ua)

Основната цел на създаването на Агенцията е постигане на защита и прилагане от  служителите на Агенцията на законните им права на свобода, общи социални, научни, икономически и други интереси и допринасяне за процеса на устойчиво развитие и регионална интеграция в граничната Одеска област, региони членки на общността „Еврорегион Долен Дунав” и Европейската общност като цяло, насърчаване на европейските стандарти на обществен живот и насърчаване на устойчиво социално-икономическо и културно развитие на Одеския регион като цяло и поотделно в Дунавския регион.

Основните цели на Агенцията са: 1) Разработване и изпълнение на проекти в различни специфични области, насочени към устойчиво развитие на Одеска област като пълноправен член на Еврорегион „Долен Дунав”; 2) Информиране и повишаване на обществената осведоменост относно европейската интеграция.

Институцията разполага със специализирани отдели и персонал с опит в разработването и реализирането на проекти за трансгранично сътрудничество, работещи в различни области на интереси: мениджмънт, икономика, околна среда, селско стопанство, наука, образование, култура, туризъм, предприемачество, ИТ, маркетинг и комуникация.

Организацията има богат опит в изпълнението на трансгранични проекти. По-долу са посочени някои от проектите, част от портфолиото на ASDEI:

Image

Иновативни инструменти за анализ на околната среда в Северозападния Черноморски басейн (Black Sea e-Eye)“, MIS-ETC код 1475, финансиран от ЕС в рамките на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“.

Основната цел на този проект е да се изследва качеството на водата в околната среда в определени региони на страните, участващи в проектирането и разработването на методи за предотвратяване на замърсяването на околната среда. За проучване бяха привлечени водещи хидроизследователи от партньорски региони.

Общ бюджет на проекта: 769 265, 00 евро

Период на изпълнение: 10.07.2013 г. – 09.07.2015 г.

Image

Иновативни инструменти за анализ на околната среда в Северозападния Черноморски басейн (Black Sea e-Eye)“, MIS-ETC код 1473, финансиран от ЕС в рамките на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“.

Целта на проекта - изграждане на капацитет на НПО за укрепване на ролята им при определяне на приоритети, разработване и прилагане на политиката за местно и регионално развитие връзки с обществеността.

Общ бюджет на проекта: 484 861, 50 евро

Период на изпълнение: 12.06.2013 – 11.12.2014

Image

Енергетика – трансграничен актив“, MIS-ETC код 1842, финансиран от ЕС в рамките на Съвместна оперативна програма „Румъния-Украйна-Република Молдова 2007-2013.

Проектът допринася за подобряване на икономическата, социалната и екологичната ситуация в граничната зона чрез насърчаване на ефективното използване на конвенционални и възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност на услугите в публичния сектор в трансграничния регион.

Общ бюджет на проекта: 770 201,00 евро

Период на изпълнение: 03.12.2013 г. – 02.08.2015 г.

Чиста вода – в полза на хората от селата“, MIS-ETC код 1550, от ЕС в рамките на Съвместната оперативна програма „Румъния-Украйна-Република Молдова 2007-2013.

Общата цел на проекта - подобряване на условията на живот (качеството на живот) на населението и насърчаване на социално-икономическото развитие в трансграничния район Хинчешти (MD) - окръг Васлуй (RO) - окръг Измаил (UA).

Общ бюджет на проекта: 1 300 960, 00 евро

Период на изпълнение: 18.12.2013 г. – 17.10.2015 г.

Image

„Време е за наука“, MIS-ETC код 2302, от ЕС в рамките на Съвместна оперативна програма „Румъния-Украйна-Република Молдова 2007-2013.

Основната цел на проекта е стимулиране на младежката комуникация в граничния регион и насърчаване на технологиите и високотехнологичните изобретения чрез създаване на трансгранични клубове за наука и технологии.

Общ бюджет на проекта: 160 000, 00

Период на изпълнение: 15.08.2013 г. – 14.02.2015 г.

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.