Партньори по проекта

Асоциация за трансгранично сътрудничество „Долен Дунав” Еврорегион

Асоциация за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав” (ACTEDJ) е изпълнителната управленска структура на Еврорегион Долен Дунав, образувание, основано през 1988 г. от:

ro

Публична администрация от RO:

Галац, Браила, Тулча

ua

Одеска областна държавна администрация;

UA Регионален съвет на Одеса;

Районен съвет Рени и кметството на Исмаил

md

д-р Кахул

и райони Кантемир

Основната цел на ACTEDJ е да подпомага своите членове за засилено икономическо развитие и сътрудничество в областта от общ интерес, насърчаване на бизнеса и предприемачеството в туристическия и културния сектор, което се подчертава като приоритет в региона и е цел, поета от организацията .

Представителство и връзка с европейско и международно ниво

Политически и административен контекст на сътрудничество от 1998 г

23 години трансгранично сътрудничество

Асоциация за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав”

Трайно развитие в проекти както в публичния, така и в частния сектор

Общо портфолио от проекти за дълготрайно развитие на стойност над 100 евро

Еврорегион „Еврорегион Долен Дунав”

През 23-годишното им сътрудничество в еврорегиона Долен Дунав, тяхното участие и подкрепа за устойчиви проекти имат за резултат: Интегриран център за трансгранично сътрудничество и икономическо развитие Затун – Галац, Център за трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда – Владести, a Център за управление на околната среда за Молдова.

Екипът на Асоциацията се състои от сертифицирани ръководители на проекти и обучители в областта на управлението на проекти, устойчивото развитие – икономическо и стратегическо планиране и екоефективност.

ACTEDJ има опит в организирането на семинари и предоставянето на учебни програми за обучителни курсове и работни срещи в областта на социално-икономическото развитие: трансгранични партньорства – инструмент за привличане на външни средства, възможности за финансиране на неправителствените организации и възможности за малцинствените организации в Югоизточен регион .
Сдружението има опит в създаването и експлоатацията на професионални мрежи по проекта CAN – Културно-артистична мрежа в еврорегион Долен Дунав и учебни програми по проекта Информация, информираност, консултиране и квалификация – предпоставки за електронно устойчиво развитие, в рамките на Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси.

Image

Съвместни действия за опазване на околната среда в Черноморския басейн

Програма за финансиране: Съвместна оперативна програма „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020”

Обективен

Основната цел на проекта е насърчаване на опазването на околната среда в Черноморския басейн чрез общо образование, осведоменост и кампании за почистване на реките за намаляване на отпадъците в реките и морето.

Бюджет

703 870,00 евро

Резултати

Съвместни информационни и образователни кампании; Мерки за идентифициране на незаконни депа по бреговете на реките; Изграждане на капацитет за опазване на околната среда в Черноморския басейн

Image

Ангажиране на гражданите в приоритизирането, дизайна и прилагането на политиките за местно развитие

Програма за финансиране: Съвместна оперативна програма „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007-2013”

Обективен

Изграждане на капацитет за организации на гражданското общество с цел засилване на тяхната роля в приоритизирането, проектирането и прилагането на публични политики за местно и регионално развитие.

Бюджет

498.020,8 евро

Резултати

Повишена осведоменост на заинтересованите страни относно важността на участието на гражданското общество в процеса на формулиране и прилагане на публични политики за развитие; Внедряване на нови инструменти, SMART метод за публични политики на ниво партньорство; Мрежа от организации в областта на проекта в областта на публичните политики; Център за публично-частно партньорство (ПЧП) в Галац, в рамките на ACTEDJ.

Image

Иновативни инструменти за анализ на околната среда в северозападния черноморски басейн

Програма за финансиране: Съвместна оперативна програма „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007-2013”

Обективен

Подкрепа за разработването на трайни екологични политики чрез внедряване на иновативни изследователски инициативи, фокусирани върху анализа, мониторинга и изследването на физико-химичните и биологичните параметри на повърхностните водни системи в Северозападния Черноморски басейн.

Бюджет

769.265,00 евро

Резултати

Създаване на съвременен подход за изследователски инициативи по екологични проблеми (1 методология, приложена в 4-те изследователски инициативи); Подобрено трансгранично сътрудничество (1 споделена база данни и портал за комуникация и между различни заинтересовани страни); Разпространение на информация за предотвратяване на замърсяване за граждани чрез публичния портал; Разработване на екологични индикатори, които ще служат като инструменти за анализ на най-малко 120 технически експерти по околна среда от участващите страни; Разработване на 5 основни доклада за околната среда – включително средносрочни подобрени компоненти в екологичните политики на региона; Обмен на най-добри практики в областта на управлението на околната среда между ангажираните специалисти.

Чиста река

Програма за финансиране:
Съвместна оперативна програма Румъния-Украйна 2014-2020

Обективен

Предотвратяване и изключване на аварийни ситуации, причинени от техногенни бедствия в канализационните системи в граничната зона на делтата на Дунав.

Бюджет

4 353 696,00 евро

Резултати

Реконструирана и модернизирана помпена станция в Измаил; рехабилитирана канализационна система; рехабилитация на канализационните мрежи и пречиствателните станции на болницата за спешна помощ в Тулча; реализирана програма за изграждане на капацитет за реагиране при извънредни ситуации за заинтересованите страни; съвместна система за наблюдение; съвместна стратегия за извънредна ситуация; събития за информация и разпространение.

CEAD

Мерки за сътрудничество за развитие, помощ и образование

Програма за финансиране:
Министерство на външните работи (MAE)

Обективен

Проектът ще бъде рамка за информация, диалог, сътрудничество, помощ и консултации, създадена за неправителствени организации, публични органи и институции, образователни институции, медии и частни субекти в еврорегиона Долен Дунав.

Бюджет

56 576,19 USD

Резултати

Повишена информация сред НПО в Румъния и MD за целите и инициативите на Румъния и ЕС на регионално ниво, за Целите за устойчиво развитие, Целите на хилядолетието за развитие и за политиката за сътрудничество за развитие; Увеличен брой инициативи, публични събития, обмен на ноу-хау и партньорства в еврорегиона; Увеличен брой възможности за обучение в рамките на проекта; 2 курса: институционален мениджмънт и управление на проекти за развитие; Засилване на сътрудничеството в региона в съответствие с ясно определени стратегически насоки; Създаване на подходящо институционално пространство за осигуряване на достъп до ресурси за развитие на субектите в еврорегиона; Повишена видимост на RO в еврорегиона и в рамките на ЕС чрез укрепване на еврорегионалното сътрудничество и създаване на устойчива рамка за подкрепа за субектите в еврорегиона.

SP
Инвентаризация, анализ и саниране на антропогенни източници на замърсяване в Долен Дунав на UA, RO и MD

Програма за финансиране:
Съвместна оперативна програма Румъния-Украйна – Република Молдова 2007-201

Обективен

Намаляване на въздействието върху околната среда от химически отпадъци и битови отпадъци в района на Долен Дунав и подобряване на мониторинга на замърсителите в района.

Бюджет

5.840.000,00 евро

Резултати

Внедряване и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция в гр. Вилково, UA; на регионален център за екологични изследвания в Одеса, UA; център за управление на опасни отпадъци в Кишинев, MD; прилагането на трансгранична стратегия за борба със замърсяването.

Присъствие

12 години дейност

2009 - до момента

Екип

15 служители

Бюджети

Над 24 000 000,00 евро в готови и текущи проекти

Въздействие

Асоциация за трансгранично сътрудничество Еврорегион „Долен Дунав” се утвърди като една от най-активните форми на трансгранично сътрудничество в Румъния, представяйки привличане на средства от над 24 милиона евро и постигане на общи цели, които допринасят за:

  • Икономическо и социално-културно развитие на еврорегиона Долен Дунав;
  • Изграждане на капацитет за организации на гражданското общество с цел засилване на ролята им в приоритизирането, проектирането и прилагането на публични политики за местно и регионално развитие;
  • Подобряване на трансграничната икономика в региона на Долен Дунав чрез диверсификация и устойчива модернизация на трансграничния туризъм;
  • Привличане на инвестиции в опазване на околната среда;
  • Повишаване на мобилността на човешките и финансовите ресурси;
  • Намаляване на различията в регионалното развитие;
  • Насърчаване и развитие на социалното предприемачество в еврорегиона, оценяване на потенциала на младежта, намаляване на социалните различия и създаване на приобщаващи работни места;
  • Насърчаване и развитие на междуличностни отношения, основани на доверие и взаимно уважение.

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.