Програмна рамка

Специфична цел на програмата

Насърчаване на координацията на опазването на околната среда и съвместното намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн
Приоритет на програмата
Приоритет 2.1 Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда

Общата цел на проекта LeNetEco е консолидиране на съвместни усилия и участие на обществото в страните от BSB чрез контрол на околната среда и мониторинг на подобряването на делтите на реките.

 

Image

Националните граници представляват съществена пречка за обмен на информация и знания, които са необходими за съвместен контрол и мониторинг на околната среда в страните от BSB. Предложеният проект „LeNetEco” има за цел да реализира комплексни решения и да капитализира съществуващия опит от предишни регионални/национални/трансгранични усилия, за да разработи нов междурегионален подход, съчетаващ в комплекса:

  1. използването на он-лайн методи на обучение
  2. използването на Интернет и ГИС технологии
  3. използване на мотивация на целевите групи за екологична дейност.

Създаването на мрежата за обмен на знания и активизиране на колективен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн е насочено към:

Първо, за премахване на пропуските в областта на екологичните познания в обществото, особено сред учениците и младите хора, от една страна, и от друга, за обмена на такива знания между различните целеви групи от страните от Черноморския басейн .

Второ, създаването на необходимите инструменти за извеждане на информация за екологичната ситуация в Черноморския басейн, както и осигуряване на общ достъп до тази информация. Наличието на такава информация ще позволи да се вземат решения за отстраняване на причините за замърсяването.

Трето, формирането на международна доброволческа обществена служба за контрол и мониторинг на околната среда, чиито членове ще следят екологичната ситуация в Черноморския басейн.

Изброените задачи на проекта ще бъдат решени чрез разработването и изпълнението на три компонента на проекта (електронна образователна уебстраница, е-карта за мониторинг на околната среда и е-услуга „Доброволец на мониторинг на околната среда“), обединени в едно цяло - платформата LeNetEco.

Идентифицирането на нуждите, връзките и зависимостите между секторните пропуски в знанията може да помогне за решаването на най-неотложните проблеми и ще доведе до междусекторни решения. Проектът LeNetEco ще отговори на интердисциплинарността и важността на научните изследвания и има за цел да покрие както екологични, така и социално-културни проблеми.

Консорциум от 6 партньора и с различен професионален опит, включително опит в програмата BSB, ще го улесни.

Специфични цели на проекта

1

Осигуряване на достъп до образователни ресурси, знания и информация в областта на опазването на околната среда чрез създаване на екологично обучение и информиране на електронен ресурс.

2

Подобряване на културния и образователния потенциал на гражданите на BSB страните в сферата на опазването на околната среда чрез разработване на програми за обучение по екология.

3

Засилване на сътрудничеството и натрупването на знания и информация за осигуряване на стабилно функциониране на платформата LeNetEco, като по този начин се дава възможност на други страни и организации да я използват и оценяват.

Image

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.