Image

Партньори по проекта

Одески национален политехнически университет

Одеският национален политехнически университет (ONPU) представлява огромен център за обучение на висококвалифицирани кадри в Южна Украйна. Тук се обучават 20 000 студенти, дипломирани служители, докторанти. Има повече от 120 професори и доктори, близо 450 докторанти. В структурата на ОНПУ има 11 института, 4 колежа, 15 специализирани изследователски лаборатории.

Според рейтинга на повече от 400 висши учебни заведения от всички видове, който се провежда ежегодно от Международната академия за персонал и Академията на педагогическите науки на Украйна, Одеският национален политехнически университет е на 15-то място сред най-добрите инженерни и технологични висши учебни заведения в Украйна през последните пет години.

ONPU включва такива центрове като:

- Център за партньорство с предприятия, създаден в рамките на програма TEMPUS IV. Центърът предоставя обучен персонал, ресурси, бизнес планове, стратегия за развитие и добре оборудвани лаборатории за развитие на бизнеса като площадка за помощ при стартиране на бизнес;

- “Научен парк ONPU” - центърът за научни изследвания, иновации, производствена дейност на висшето учебно заведение, първият сред университетите на Министерството на образованието и науката на Украйна в Южния регион на Украйна. Чрез оценяване на проекти и привличане на инвеститори за въвеждането им в производството и правното подпомагане на изобретателската дейност, „Научен парк” предоставя реална възможност за създаване на финансова автономия на университета;

- Консултантски и обучителен център -"Политех-Консулт", основната цел на "Политех-Консулт" е да предоставя образователни и консултантски услуги при извършване на бизнес дейности в Одеска област. Представители на целеви групи ще могат да участват в обучения и да получат консултации относно организацията на своя бизнес в рамките на проекта.


"Политех-Консулт" предоставя и услуги, свързани с увеличаване на предприемаческата дейност, включително и в сферата на туризма - провеждане на маркетингови проучвания, както и провеждане на обучения, управление на рекламата, комуникационна политика, маркетинг и др. Освен това центърът организира летни курсове, семинари и изложби.

-Младежки иновационен център "ПОЛИН" се занимава с управление и администриране на проекти в областта на взаимодействието, сътрудничеството и консолидирането на иновативни проекти, работи и разработки на младежки творчески екипи, групи, с цел комерсиализация на иновативни проекти, организиране и подпомагане на стартъпи за иновативни предприятия.

ОНПУ ежегодно извършва научноизследователска работа, за година ОНПУ регистрирала над 20 патента.

Одеският национален политехнически университет има богат опит от участие в международни проекти. По-долу са посочени някои от проектите:

1. “Международен студентски център за отдих и туризъм: пътят към здравата нация” (ISCRT) - MIS-ETC 1118

Програма за финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – Украйна – Република Молдова 2007-2013 г.

Бюджет: 1 788 590.00 €

2. Насърчаване на иновациите в секторите на индустриалната информатика и вградените системи чрез мрежи (I3E) № АF / А / 219 / 1.1 / X

Програма за финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Бюджет: 46 000.00 €

3. Транснационално интегрирано управление на водните ресурси в селското стопанство за европейския авариен контрол на ВОДИТЕ (EU-WATER) № AF/A/165/2.1/X

Програма за финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Бюджет: 21 000.00€

5. Насърчаване на интернационализацията на висшите училища в източните съседни страни чрез културни и структурни адаптации (PICASA) № 544125-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-SMGR

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 743 382.50€

6. Методология за формиране на висококвалифицирани инженери на магистърско ниво в проектирането и разработването на усъвършенствани индустриални информационни системи (MEDIS) № 544490-TEMPUS-2013-ES-TEMPUS-JPCR

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 797 909.00€

7. Изграждане на капацитет за партньорства между университети и предприятия за обучение, основано на компетенции в Армения, Грузия и Украйна (Cap4Com) № 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 776 453.15€

8. Национална мрежа за инженеринг на безопасни програми от центрове за иновативни академични среди и индустрия (SAFEGUARD) №158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 693 191.00€

9. Мрежа за развитие на ученето през целия живот в Армения, Грузия и Украйна (LeAGUe)

No 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет:928 530.15€

10. Обучение по технологии за автоматизация на Украйна (TATU) № 544010-TEMPUS-2013-DE-TEMPUS-JPHES

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 851 372.2€

11. Изграждане на капацитет за партньорства между университети и предприятия за обучение, основано на компетенции в Армения, Грузия и Украйна (Cap4Com) № 516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES

Програма за финансиране: TEMPUS IV

Бюджет: 776 453.15 €

12. Сътрудничество между университети и предприятия в игровата индустрия в Украйна (GameHub)

Програма за финансиране: Еразъм +

Бюджет: 341 388.00€

13. Черноморска мрежа за комплексно изследване на възможностите за прогнозиране на земетресенията, сеизмичността и корелациите на изменението на климата (BlackSeaHazNet) № PIRSES-GA-2009-246874

Програма за финансиране: 7-ма рамкова програма

Бюджет:475 200.00€

Image

Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.