Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, България  проведе обучение на  228 човека  във връзка с екологичните проблеми в Черно море

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, България проведе обучение на 228 човека във връзка с екологичните проблеми в Черно море

В периода май-юни 2022 г., Партньор 4 - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, България успешно проведе обучение във връзка с екологичните проблеми в Черно море,  предвидено в Работен пакет Т2 „Разработване на програма за обучение“, дейност A.T2.4 „Обучителни събития“, по проект „Създаване на учебна мрежа за консолидиране на усилията за съвместен контрол и мониторинг на околната среда в Черноморски басейн 2 ”, LeNetEco2, код на проекта: BSB 1088.

Бяха обучени общо 228 човека от пет пилотни групи, както следва:  66 ученици и 5учителя /планирани 50/, 85 студенти /планирани 80/,  23 представители на местните власти /планирани 20/, 23 представители на НПО и медиите /планирани 20/ и 26 други заинтересовани страни /планирани 20/. 

Обучението се проведе от тримата експерти от П4 -  доц.  Даниела Тонева - експерт по разработване на учебни програми, доц.  Александър Димитров - експерт по методика на мониторинг и доц. Никола Тодоров - специалист профилни организации-лаборатории.

В края на обучението всеки човек, преминал обучението получи сертификат, подписан от координатора на проекта – проф. Ирена Марковска, която е и зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и от експерта по разработване на учебни програми към П4 – доц. Даниела Тонева. Всички участници ще получат и международен сертификат, подписан  от водещия партньор на проекта.

На  06.07.2022г. (сряда), в 10:30ч., в зала  „Амфибия“ на хотел “Аква”, гр. Бургас ще се проведе втора пресконференция по проект BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2., на която ще се отчетат резултатите от обученията.


Последна актуализация

0 Март 2023 г
Image
© 2024LeNetEco2. Всички права запазени.

Този уебсайт е създаден и поддържан с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност единствено на Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав” и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.